หน้าแรก
งานกิจกรรมนิสิต
งานวิจัยและนวัตกรรม
ชุมชนสัมพันธ์
งานบริการ
ศูนย์การเรียนรู้
จุลสาร
ติดต่อเรา
 

 ยินดีต้อนรับสู่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปีการศึกษา 2554

  การสมัครเข้าศึกษา
โครงการอบรม/สัมมนา
ประกาศทั่วไป
ปฏิทินการศึกษา
หนังสือเวียนมหาวิทยาลัย
ข่าวมหาวิทยาลัย
การะดานข่าว
 
ประวัติความเป็นมา  
วิสััยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ
วัตถุประสงค์และแผนงาน
โครงสร้างคณะ
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์
ฝ่ายสำนักงาน
นักวิชาการ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
ทางพฤกษาศาสตร์
ผลงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
ผลงานวิจัยสู่งานบริการ
วิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง
รายประจำปี
รายงาน
 
รับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร
 
รายละเอียด.....
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกอ หมดเขต 30 กันยายน 2554  รายละเอียด.....
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สภาวิจัยแห่งชาติ (วช) หมดเขต พฤษจิกายน 2554  รายละเอียด.....
 
 
สัมนาแผนยุทธศาสตร์คณะ ณ ปราณบุรี
ศึกษาธรรมชาติเขื่อนขุนด่าน
พิพิธภัณฑ์แสดงพรรณไม้
ศึกษาแหล่งที่อยู่เฟิร์น ณ ภูผาม่าน
 
ทำเนียบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ในประเทศไทย (วช) 
 ปัญหา ความหลากหลายทางชีวภาพ
 วิกฤต สิ่งแวดล้อมไทย ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ในยุคโลกร้อน
หลักสูตร
ป เอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(เปิดสอนในปีการศึกษา 2558)
ป โท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากร
(เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 )
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ(หลักสูตรใหม่ 2554 )
ป ตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 )
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัด
การการท่องเที่ยว(หลักสูตรใหม่ 2555 )
พยากรณ์อากาศ
สารสนเทศบุคลากร
สารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
หน่วยบริการสำหรับบุคลากร
สารสนเทศวิชาการ
SWU ejournal system
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย
ฐานข้อมูลพรรณพืช
 
 
 บทความสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 
 ข่าวสิ่งแวดล้อมโลก (มูลนิธิโลกสีเขียว) 
 บทความเศรษฐกิจบนความหลากหลายทางชีวภาพ (สพภ) 
 แมลงนานาพันธุ์ (สมาคมกีฏและสัตวิทยาแห่งประเทศไทย) 

Copyright@ 2011 Faculty of Environmental Culture and Ecotourism, Srinakharinwirot University, All Right Reserved
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel: 02-649-5001 Ext 5207 Fax: 02-260-3275

0