คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ทางพฤกษาศาสตร์